top of page

Miljö & kvalitetssystem

Barks Måleri har varit verksam i branschen sedan år 2000. Vi har tagit fram en manual för miljö och kvalité som i grund följer ISO 9001:2008 / 14001:2004.

Kvalitet

Vi garanterar att det arbete som utförs håller den kvalitet som beställts. Samt håller en hög yrkesstolthet samt att vi ser till att utföra arbetet på rätt sätt. Vi är ständigt självkritiska samt kvalitetsarbetet ligger hos den som utför jobbet. Vi ser alltid till att leva upp till kundens förväntningar, kvalitet för oss är att alltid ge kunden bra service och att göra fortlöpande egenkontroller, därför ser vi till att endast använda fackmannamässigt utbildad personal.

Vårt mål är att alltid utföra professionellt utförda arbeten. Barks Måleris verksamhet ska utformas och bedrivas så att våra kunder erhåller ett mervärde genom att nyttja oss som en långsiktig partner.

 

Kvalitetssystemet ska vara utformat och tillämpat, så att det utgör ett medel för att successivt förbättra och effektivisera verksamheten.

 

Detta uppnås genom att

 • Med en helhetssyn förstå våra kunders verksamhet, behov, krav, och förväntningar.

 • Våra tjänster anpassas till kundens krav, behov och levereras på rätt sätt samt i rätt tid.

 • Medarbetarna stöds av effektiva hjälpmedel i form av metoder, verktyg och utrustning samt utbildning.

 • Ledningen skapar de förutsättningar som krävs för att uppnå rätt kvalitet, genom att formulera årliga kvalitetsmål, följa upp det samlade resultat och successivt förbättra verksamheten.

 • Egenkontroll se bifogad bilaga.

 • Projektdokumentation

 • Barks Måleri arbetar efter ISO 9001.

 

Ledningssystem

 • Verksamhet och styrning

 • Roller och ansvar

 • Processer och rutiner

 • Samverkan

 • Systematisk förbättringsarbete

 

Ledningens åtagande

Kvalité och miljö ingår i det dagliga arbetet för ledningen samt att ta beslut i kvalité och miljöfrågor. Uppföljning och utvärdering årsvis. Ledningen har det yttersta ansvaret för att kvalités och miljöarbetet i verksamheten.

Ledningen har ett stort ansvar för verksamhetens krav och mål. Att fortlöpande hålla sig uppdaterad på lagar och föreskrifter.

 

Miljö

Barks Måleri har ett ansvar att alltid måna om miljön, därför arbetar vi endast med miljöcertifierade produkter som är dem bästa ur miljösynpunkt och har ständigt pågående dialog med våra leverantörer, samt med oss själva och våra kunder. Vi strävar efter att förebygga föroreningar och ständigt minska vår negativa miljöpåverkan. Vi ser alltid till att uppfylla gällande miljölagar och övriga föreskrifter. Vi sorterar våra avfall och lämnar detta för återvinning på bästa sätt.

Använder oss av miljövagn för rengöring av verktyg.

 

Barks Måleri & Dekorations miljöarbete skall präglas av målsättningen att minimera skadlig miljöpåverkan vid utförande av tjänster samt följa myndigheters råd, lagar och krav.

 

 • Miljöhänsyn ska vägas in i alla beslut.

 • Skydda miljön genom förebyggande av föroreningar som uppkommer vid utförande av arbete.

 • Barks Måleris personal ska kunna ta ansvar för den miljöpåverkan som uppstår i det egna arbetet.

 • Miljövänliga produkter.

 • Minska avfallsmängder och begränsa material och energiuttag.

 • Miljöpolicyn ska fortlöpande ses över.

 • Barks Måleri arbetar efter ISO 14001.

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i företagets totala verksamhet.

Ledningen inom Barks Måleri ska ha kompetens, resurser och befogenheter att lösa arbetsuppgifter på ett ur arbetsmiljöhänseende bra och riktigt sätt.

 

 • Bedriva verksamhet så att man förebygger ohälsa på medarbetare och andra människors hälsa.

 • Att som arbetstagare få möjlighet till engagemang i arbetet och att kunna påverka.

 • Att verka för en trygg arbetsplats.

 • Arbetsmiljöarbetets förbättringsprocess ses över årligen.

Mål för företaget

Minska miljöpåverkan från transporter/ tjänsteresor.

Ställa högre krav vid upphandling av varor och tjänster.

Fortlöpande utbildning inom miljöpåverkan inom måleribranschen.

bottom of page